Per sisè any consecutiu es congelen els impostos i les taxes

Divendres, 26 d'octubre de 2018 a les 00:00

El ple de l’Ajuntament va aprovar les ordenances fiscals, impostos i taxes municipals per l’exercici 2019, que per sisè any consecutiu no s’apugen .

Es mantenen i/o s’amplien algunes bonificacions incorporades els anys anteriors per incentivar l’ús d’energies i una millor gestió dels residus

IBI

1-        bonificació del 20% habitatges de famílies nombroses  que tingui un valor cadastral superior  a 200.000 euros queden exclosos

2-        bonificació del 50% per cent habitatge habitual en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia solar quan aquesta representi més del 50% del consum energètic

IMPOST VEHICLES

Bonificacions:

1-        bonificació del 50%  vehicles que, per la classe de carburant utilitzat, o per les característiques dels seus motors, es considera que produeixen menor impacte ambiental.

A aquests efectes, s’entendrà que produeixen menor impacte ambiental aquells turismes que produeixen emissions de CO2 inferiors a 92 gr./km.

2.- bonificació del 75% vehicles elèctrics purs (no híbrids)

 

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Bonificacions:

1-  Es concedirà una bonificació del 50% a favor de les construccions, instal·lacions i obres executades per titulars dels habitatges majors de 65 anys que tinguin per objecte l’adequació de l’habitatge quan per causes sobrevingudes es produeixi una pèrdua de mobilitat,  amb l’Informe favorable dels Serveis Socials, amb els següents requisits:

- l’immoble de què es tracti tingui un valor cadastral inferior a 200.000 euros

- la renda familiar sigui inferior al doble del salari mínim interprofessional

- la persona amb discapacitat funcional estigui empadronada a l’habitatge i sigui, per tant habitual de la família.?

2-        Es concedirà una bonificació d’un 50% de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions i obres als edificis de consums pràcticament nul (NZEB segons la Directiva d’eficiència energètica dels edificis)  que apliquin aquesta Directiva abans de la seva entrada en vigor.

 

TAXES D'ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS

Es manté la bonificació:

1-        S’aplicarà una reducció de la quota de la taxa per l’ús de la deixalleria per habitatges particulars, d’acord amb les següents condicions:

  •         Reducció 10 %, 8 usos de la deixalleria
  •         Reducció 12 %, de 9 a 12 usos de la deixalleria
  •         Reducció 20 %, més de 12 usos de la deixalleria

Pels següents usos :

  •        Oli de cuina, un mínim d'1,5 litres.
  •        Voluminosos (mobles, matalassos, electrodomèstics de línia blanca), mínim 1 m3.
  •         Bateries de cotxes, mínim 1 unitat.
  •         Aparells elèctrics i electrònics, mínim 1 unitat.
  •         Dissolvents, pintures o vernissos, mínim 1 pot d'un litre.

Es farà una targeta d'usuari de la deixalleria cada vegada que se'n faci ús per algun dels casos que donen dret a la bonificació. Aquesta targeta no caduca. La bonificació s'aplicarà l'any següent.?

 

Es mantenen bonificacions i eliminació impostos introduïts anys anteriors:

Es mantindrà el fraccionament del pagament de l’IBI (sempre i quan els rebuts siguin domiciliats)  i la taxa d’escombraries.

També es mantenen les bonificacions introduïdes els darrers anys i l’eliminació de l’impost d’entrada de vehicles:

a.         retirat impost  entrada vehicles

b.         bonificacions del 20% de les taxes de la piscina, escola dibuix, casals i escola bressol municipal per a famílies nombroses i monoparentals

c.         bonificacions escombraries del 100% per a persones amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional i 33% a persones que viuen soles (en funció de la renda)

d.         bonificacions impost construcció habitatges de més de 40 anys i a favor de les construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat de les persones discapacitades

e.         bonificació 90% ICIO per persones discapacitades

f.          gratuïtat en la deixalleria per a particulars i en la recollida de trastos a domicili

g.         manteniment reducció 25% taxa escola bressol municipal

h.        bonificació 90%  impost transmissions patrimonials quan sigui habitatge habitual entre ascendents i descendents de 1er grau (pares i fills)

i.          exempció impost increments de valor transmissió en ocasió de dació en pagament

j.          bonificació 50% IAE activitats industrials que traslladin les seves instal·lacions dins el municipi en els 3 anys posteriors al trasllat

 

La solvència financera de l’Ajuntament de les Masies permet la congelació i mantenir les rebaixes introduïdes; ?és justificable que l’ajuntament faci un esforç de contenció per no carregar més sobre les famílies? ha declarat el tinent d’alcalde d’Hisenda de les Masies de Voltregà, Antoni Vilella.

 

Les Masies de Voltregà, octubre  de 2018

Darrera actualització: 26.10.2018 | 14:06