DECRET D’ADMESOS I EXCLOSOS DEFINITIU PLACES ADMINISTRATIU

Dijous, 3 de desembre de 2020 a les 10:00

Per la present es publica el Decret d'admesos i exclosos definitiu del concurs oposició de dues places d'administratius/ves de l'Ajuntament de Les Masies de Voltregà, el contingut del qual es transcriu a continuació.

Es recorda als concursants que el fet d'haver posat en la declaració responsable que es coneix el Català al nivell requerit significa que es tenen els documents que ho acrediten.

Si un concursant guanya una plaça i no té el certificat de Català corresponent, no serà contractat.

Per això, insten a tots aquells que no tinguin l'acreditació corresponent que participin en l'examen de nivell que organitzarà l'Ajuntament.

Serveis Tècnics municipals

DECRET D'ALCALDIA

Vist que ha expirat el termini de presentació d'al·legacions al decret d'admesos i exclosos provisional per a les proves de selecció d'aspirants per la provisió, mitjançant nomenament com a funcionari interí, pel sistema de concurs-oposició, de dues places d'administratius/ves, mitjançant concurs – oposició, Grup C1 de l'Ajuntament de Les Masies de Voltregà.

De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades juntament amb la convocatòria mitjançant Decret d'Alcaldia de data 15 de setembre de 2020, i en virtut de l'article 20 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració general de l'Estat, i de l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local,

Per tot l'exposat,

RESOLC:

PRIMER. Aprovar la següent relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos, per a les proves de selecció d'aspirants per la provisió, mitjançant nomenament com a funcionari interí, pel sistema de concurs-oposició, de dues places d'administratius/ves, mitjançant concurs – oposició, Grup C1 de l'Ajuntament de Les Masies de Voltregà, identificats pel número de Registre d'entrada assignat a la seva sol·licitud seguit dels tres últims números i la lletra del NIF, amb indicació del motiu de la seva exclusió en el cas dels candidats no admesos:

Admesos: candidats 1239/125E, 1243/394K, 1266/714F, 1283/258W, 1294/023L, 1324/548Y, 1325/565Q, 1333/645T, 1352/450S, 1360/007W, 1370/935M, 1373/081Z, 1381/489G i 1385/511T

Tots els aspirants han declarat responsablement poder acreditar documentalment el nivell de Català requerit. No obstant això, s'ha detectat que alguns candidats han malinterpretat el disposat a les bases reguladores a l'efecte. Serà imprescindible acreditar documentalment el nivell de Català necessari. L'Ajuntament organitzarà una prova de nivell oberta a tots els candidats que ho necessitin com a part del procés selectiu (Base 6, AVALUACIÓ DEL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA CATALANA).

Exclosos: 1196/242F, per presentar la sol·licitud fora de termini (el termini era del 3 al 22 d'octubre de 2020).

SEGON. Designar com a membres del Tribunal que ha de jutjar les corresponents proves a:

Presidenta: Sra. Assumpta Crosas Armengol
Suplent: Sra. Núria Molas Capdevila

Vocal: Sra. Montserrat Arnedo Gómez
Suplent: Sra. Rosa Maria Subiranas Raurell

Vocal: Sra. Verònica Serra Pascual
Suplent: Sra. Teresa Muntal Jordà

TERCER. CONVOCAR els membres del Tribunal i els candidats a l'Escola El Despujol, Avinguda Despujol 7-9, 08508 Les Masies de Voltregà, el 9 de desembre de 2020, a les 09:00 hores.

Darrera actualització: 09.12.2020 | 08:50