DECRET D’ADMESOS I EXCLOSOS PROVISIONAL PERSONAL BRIGADA MUNICIPAL

Dilluns, 9 de novembre de 2020 a les 00:00

Per la present es publica el Decret d’admesos i exclosos provisional del concurs oposició de personal per la brigada municipal de l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà, el contingut del qual es transcriu a continuació.

Es fa notar als concursants que el fet d’haver posat en la declaració responsable que es coneix el Català al nivell requerit significa que es tenen el documents que ho acrediten.

Si un concursant guanya una plaça i no té el certificat de Català corresponent, no serà contractat.

Per això, insten a tots aquells que hagin declarat conèixer el Català al nivell requerit i que no tinguin l’acreditació corresponent a que ens ho facin saber inmediatament. L’ajuntament organitzarà un examen de nivell.

Serveis Tècnics municipals

DECRET D’ALCALDIA

Expirat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió per a les proves de  selecció de personal per la brigada municipal de l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà, en règim de personal laboral interí, amb jornada complerta: 2 oficials de manteniment, 3 operaris de manteniment i 1 operari de manteniment de les instal·lacions esportives.

De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades juntament amb la convocatòria mitjançant Decret d’Alcaldia de data 17 de setembre de 2020, i en virtut de l’article 20 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament General d’Ingrés del Personal al Servei de l’Administració General de l’Estat i de Provisió de Llocs de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l’Administració general de l’Estat, i de l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local,

Per tot l’exposat,

RESOLC:

PRIMER.- APROVAR la següent relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, per a les proves de  selecció de personal per la brigada municipal de l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà, en règim de personal laboral interí, amb jornada complerta: 2 oficials de manteniment, 3 operaris de manteniment i 1 operari de manteniment de les instal·lacions esportives, identificats pel número de Registre d’entrada assignat a la seva sol·licitud seguit dels tres últims números i la lletra del NIF, amb indicació del motiu de la seva exclusió en el cas dels candidats no admesos:

Admesos: 1249/307P, 1285/738P, 1288/253T, 1305/615K, 1309/809N, 1313/141B, 1314/056G, 1327/270N, 1330/742N, 1332/331M, 1340/245D, 1345/998V, 1350/369T, 1354/283Q, 1356/845N, 1357/992L, 1365/369R, 1369/826E, 1371/782N, 1379/765G, 1380/151Q, 1389/841X, 1392/785Z 1394/773J, 1399/465R, 1400/329X, 1401/166P i 1403/192Z.

Tots els aspirants declaren responsablement poder acreditar documentalment el nivell de Català requerit excepte el candidat 1379/765G, que haurà de fer la prova corresponent.

Exclosos: cap

SEGON.- ATORGAR un termini de deu dies hàbils, a partir de la publicació d’aquest anunci al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per a formular possibles reclamacions o esmenes.

TERCER.- PUBLICAR la relació provisional d’admesos i exclosos al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web.

Darrera actualització: 09.11.2020 | 17:22