DECRET D’ADMESOS I EXCLOSOS PROVISIONAL TÈCNIC/A AUXILIAR DE TRANSPARÈNCIA

Dilluns, 9 de novembre de 2020 a les 00:00

Per la present es publica el Decret d’admesos i exclosos provisional del concurs oposició d’un tècnic/a auxiliar de transparència i comunicació en règim interí per l’ajuntament de Les Masies  de Voltregà, mitjançant concurs – oposició, Grup C1, el contingut del qual es transcriu a continuació.

Es fa notar als concursants que el fet d’haver posat en la declaració responsable que es coneix el Català al nivell requerit significa que es tenen el documents que ho acrediten.

Si un concursant guanya una plaça i no té el certificat de Català corresponent, no serà contractat.

Per això, insten a tots aquells que hagin declarat conèixer el Català al nivell requerit i que no tinguin l’acreditació corresponent a que ens ho facin saber inmediatament. L’ajuntament organitzarà un examen de nivell.

Serveis Tècnics municipals

DECRET D’ALCALDIA

Expirat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió per a les proves de selecció d’un tècnic/a auxiliar de transparència i comunicació en règim interí per l’ajuntament de Les Masies  de Voltregà, mitjançant concurs – oposició, Grup C1 .

De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades juntament amb la convocatòria mitjançant Decret d’Alcaldia de data 15 de setembre de 2020, i en virtut de l’article 20 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament General d’Ingrés del Personal al Servei de l’Administració General de l’Estat i de Provisió de Llocs de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l’Administració general de l’Estat, i de l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local,

Per tot l’exposat,

RESOLC:

PRIMER.- APROVAR la següent relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, per a les proves de selecció d’un tècnic/a auxiliar de transparència i comunicació en règim interí per l’ajuntament de Les Masies  de Voltregà, mitjançant concurs – oposició, Grup C1, identificats pel número de Registre d’entrada assignat a la seva sol·licitud seguit dels tres últims números i la lletra del NIF, amb indicació del motiu de la seva exclusió en el cas dels candidats no admesos:

Admesos: candidats 1244/374T, 1267/947Q, 1268/777F, 1339/110C, 1344/513Y, 1347/526J, 1348/960F, 1361/974T, 1362/309F, 1367/081F, 1384/566T i 1386/749H

Tots els aspirants declaren responsablement poder acreditar documentalment el nivell de Català requerit.

Exclosos: cap

SEGON.- ATORGAR un termini de deu dies hàbils, a partir de la publicació d’aquest anunci al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per a formular possibles reclamacions o esmenes.

TERCER.- PUBLICAR la relació provisional d’admesos i exclosos al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web.

Darrera actualització: 09.11.2020 | 17:25