Comissions informatives

El Ple Municipal celebrat el dia 17 de juny de 2015 va crear les comissions informatives:

Constitució de Comissions Informatives

L’article 20 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), l’article 60 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 134 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) estableixen que per acord de ple es poden constituir òrgans que tinguin per objecte l’estudi, informe o consulta de la gestió de la Junta de Govern i del Ple.

Atès que és voluntat de la Corporació municipal posar de manifest la transparència en l’acció de govern amb la resta de grups municipals, es crea aquesta Comissió.

Així mateix, l'article 116 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), l’article 48.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 127 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) assenyalen la preceptiva existència de la Comissió Especial de Comptes.

Vist que l'article 38 del ROF estableix que dins dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva, l’Alcalde convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple de la Corporació en la qual es resoldrà sobre l’organització municipal.

D'acord amb l'esmentat, l’Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l'adopció dels següents:

ACORDS:

PRIMER.  CREAR la Comissió de gestió i millora de l’Administració de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà , que tindrà caràcter permanent i com a finalitat transmetre la informació dels temes que s’hagin de sotmetre a decisió de la Junta de Govern Local i Ple, es reunirà en sessions ordinàries a dos quarts de vuit del vespre dels dijous, abans de la celebració de la sessió de la Junta de Govern Local.

Aquesta Comissió tindrà la següent composició:

President: Alcalde

Vocals:

  • 1 regidor/a de l’equip de govern
  • Els cap de llista dels grups municipals CIU i SOM-AM, que podran delegar en un altre membre del grup en cas d’impossibilitat d’assistència, per causa justificada.

Secretària: La Secretària de la Corporació.

SEGON.  CREAR la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà.

President: Alcalde

Vocals:

  • 3 regidors del grup municipal PSC-CP
  • 1 regidor del grup municipal CIU
  • 1 regidor grup municipal de SOM-AM

Secretària: La Secretària de la Corporació.

Darrera actualització: 05.12.2018 | 11:26
Darrera actualització: 05.12.2018 | 11:26