Bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19

Divendres, 23 d'octubre de 2020 a les 09:00

Ahir van sortir publicades al DOGC les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19.

Poden ser persones beneficiàries els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració o siguin titulars d'un centre d'estètica i bellesa, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament.

Cal tenir en compte:

- La subvenció atorgada té el caràcter d'import màxim i s'ha de destinar a la realització de l'actuació subvencionada.
- La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del projecte.
- Si el cost final efectiu de l'activitat és inferior al cost inicialment pressupostat en un 20 %, s'ha de reduir, en la mateixa proporció, la quantia de l'ajut.
- Si la desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l'activitat objecte de l'ajut no excedeix del 20 % no comporta la reducció de la quantia de l'ajut. Només es pot aplicar aquest percentatge si es garanteix que s'ha acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut.

Sol·licituds:

- Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya http://canalempresa.gencat.cat a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya http://ccam.gencat.cat o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement http://empresa.gencat.cat/ca/inici/
- Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa http://canalempresa.gencat.cat
- La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica -seu.html

Darrera actualització: 26.10.2020 | 08:34