Catàleg de serveis

 • Sorea Abastiment d'Aigua Potable

  Servei que s'encarrega de gestionar el servei d'aigua potable al municipi.

 • Acollida de Persones Nouvingudes

  Servei que s'encarrega de gestionar l'acollida bàsica de persones nouvingudes, informa, orienta, assessora i forma a aquestes persones sobre els serveis, recursos i entitats de la ciutat, així com dels seus drets i deures, costums, tradicions del país i del municipi.

 • Arxiu Municipal Arxiu Municipal

  El Servei d’Arxiu Municipal de les Masies de Voltregà és el servei de l'Ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local, tant per als usuaris interns com per als externs. L'Arxiu Municipal forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona.

 • Atenció Ciutadana General

  Servei que s'encarrega de donar informació, ajuda i orientació a la ciutadania i empreses que requereixin realitzar tràmits o altres actuacions.

 • Atenció de Situacions de Necessitat Social

  Servei que s'encarrega de realitzar les accions necessàries per minimitzar i/o solucionar les necessitats socials que es presenten com a urgències, així com realitzar les accions necessàries per a prevenir possibles noves situacions.

 • Atenció i Prevenció de la Drogodependència

  Servei que s'encarrega de prevenir i detectar el consum problemàtic de drogues, així com de donar assistència immediata en casos necessaris a persones drogodependents, sigui directament o per derivació a serveis més especialitzats.

 • Atenció i Prevenció de la Violència Masclista

  Servei que s'encarrega de donar suport integral a les persones que pateixen violència de gènere per tal que assoleixin amb èxit el seu procés d'inserció sociolaboral amb suport i recuperació terapèutica.

 • Casal de la Gent Gran

  Servei que s'encarrega de promoure el benestar de la gent gran i la promoció de la seva participació com a membres actius de la societat, a partir del foment de la convivència i de les relacions intergeneracionals.

 • Centre de Dia

  Servei que s'encarrega de l'acolliment de persones en situació de dependència que necessiten supervisió i assistència en les activitats de la vida diària, sense comportar internament residencial.

 • Pèrgola Cessió d'Espais

  Servei que s'encarrega de gestionar la cessió d'espais municipals per a la celebració de reunions, trobades, pràctica esportiva, etc.

 • Clavegueram

  Servei que s'encarrega de recollir i transportar de les aigües residuals i pluvials del municipi des del lloc en el qual es generen fins al lloc on s'aboquen al medi natural.

 • Deixalleria Deixalleria

  Servei que s'encarrega de la recepció selectiva de productes per a la reutilització i de residus municipals per a tractaments posteriors.

 • DEA Desfibril·lador Extern Automàtic - DEA

  Ubicació dels DEA:
  - Pavelló de Vinyoles - C/ La Pau s/n
  - Zona Esportiva del Despujol - Ctra C-17z pK 70,850

 • Bibli@ccés El Biblio@ccés

  És un espai jove en el qual s’ofereix informació d'interès juvenil i on s'hi desenvolupen diverses activitats.

 • El Sac El Sac

  És un espai jove en el qual s’ofereix informació d'interès juvenil i on s'hi desenvolupen diverses activitats.

 • Enllumenat

  Servei que s'encarrega del manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions relacionades amb la xarxa d'enllumenat públic del municipi.

 • Can Riva Escola Bressol Municipal "Can Riva"

  Servei que s'encarrega d'impartir el primer cicle d'educació infantil i aporta elements d'aprenentatge per al desenvolupament personal dels infants d'entre 0 a 3 anys.

 • Foment de la Participació Ciutadana

  Servei que s'encarrega d'oferir a la ciutadania formar part de la presa de decisions sobre l'aplicació final de determinades partides pressupostàries del pressupost municipal ordinari o d'inversions. Establiment de mecanismes generals de participació ciutadana per tal de consultar a la ciutadania sobre una determinada qüestió de competència pròpia del municipi.

 • Formació Ocupacional

  Servei que s'encarrega de realitzar o facilitar la realització d'accions formatives teoricopràctiques que tenen com a finalitat millorar la capacitat professional i/o la capacitat d'inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals.

 • Formació per Famílies

  Servei que s'encarrega d'afavorir la implicació de mares i pares en el procés educatiu per tal d'assolir l'èxit educatiu dels/de les seus/ves fills/es.

Darrera actualització: 09.03.2020 | 13:07
Darrera actualització: 09.03.2020 | 13:07