Comissió especial de comptes

Naturalesa jurídica
L'article 48 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que dins l'organització municipal de cada ajuntament necessàriament ha d'existir la Comissió Especial de Comptes. Els articles 20.1.e) i 116 de la llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, regulen la creació de la Comissió Especial de Comptes, la seva composició i el seu funcionament; i l'article 125 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, regula el contingut de l'acord de creació.

Elecció dels seus membres
D'acord amb allò que estableix l'article 58.3 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Comissió estarà integrada per membres de tots els grups polítics que formen part de la Corporació, essent el seu número proporcional a la seva representativitat a l'Ajuntament, o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.

Competències
Correspon a la comissió especial de comptes l'examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d'aprovar el ple d'acord amb el que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals. Els comptes anuals s'han de sotmetre abans de l'1 de juny a informe de la comissió especial de comptes de l'entitat local i han de ser així mateix objecte d'informació pública abans de sotmetre a l'aprovació del ple, per tal que puguin formular-se contra les mateixes reclamacions, objeccions o observacions; sense perjudici que pugui denunciar davant el Tribunal de Comptes l'existència d'irregularitats en la gestió econòmica i en els comptes (LBRL art.116). L'article 58 del mateix text legal, estableix que correspondrà a la Comissió Especial de Comptes l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació, amb les competències que assenyalen els números 1 i 4 de l'esmentat article i aquesta Comissió pot requerir la documentació i la informació necessària per al desenvolupament de les seves funcions.

Formen part de la Comissió Especial de Comptes
- President: Alcalde o regidor en qui delegui.
- Secretària: La secretària de la Corporació.
- Vocals:
    4 representants del grup municipal SUMEM PER LES MASIES DE VOLTREGÀ - C.P.
    2 representants del grup municipal JUNTS PER LES MASIES DE VOLTREGÀ.
    1 representant del grup municipal SOM-AM.
    1 representant del grup municipal CUP - Amunt les Masies de Voltregà.

Darrera actualització: 21.06.2021 | 10:53
Darrera actualització: 21.06.2021 | 10:53