Ple municipal

El Ple Municipal és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern del poble. Està format per 11 regidors/es escollits democràticament en les eleccions municipals i està presidit per l'Alcalde amb l'assistència del/la Secretari/a - Interventor/a de l'Ajuntament.

Competències del Ple:

a) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.

b) Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.

c) L'aprovació dels plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.

d) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.

e) Crear i regular òrgans complementaris.

f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.

g) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.

h) Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

i) Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.

j) Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual.

k) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

l) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

m) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

n) Les altres que han de correspondre al Ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.

o) Les altres que expressament li atribueixin les lleis. Correspon igualment al ple la votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix.

En el Ple extraordinari celebrat en data 18 de juny de 2021 va ser escollida alcaldessa del municipi la Sra. Verónica Ruiz Leiva, per la renuncia al càrrec d'alcalde del Sr. Sergi Vilamala Bastarras, en el Ple extraordinari celebrat el 4 de juny de 2021. 

Composició del Ple: 

6 regidors/es  de SUMEM - CP,   Verónica Ruiz Leiva, (Alcaldessa- presidenta) Gemma Sánchez López, Ramon Pardo Calabia, Ester Garcia Jimenez,  Rosa Álvarez Pujoli Sergi Vilamala Bastarras. 

3 regidors/es de JxCAT - JUNTS, Gil Codina Alejandre, Glòria Traserra Roca i Andreu Corominas Capdevila 

1 regidora de SV - AC, Montserrat Mas Mauri.

1 regidor de CUP - AMUNT de les Masies de Voltregà, Ricard Moreu Guix

Calendari:

El Ple celebra una sessió ordinària cada tres mesos i extraordinària quan així ho disposi l'alcalde o ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal de regidors i regidores. Les sessions ordinàries se celebren el primer dijous hàbil de cada tres mesos a les 21:00 h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament. Les sessions són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgin assistir-hi.

Si el dia assenyalat és inhàbil, se celebrarà sessió ordinària, a ser possible, l'anterior dia hàbil, llevat que l'Alcaldia assenyali un altre per a la celebració de sessió ordinària mitjançant Decret.

Durant el mes d'agost no se celebraran sessions ordinàries podent-se convocar totes les extraordinàries que siguin convenients.

Darrera actualització: 15.07.2021 | 15:28
Darrera actualització: 15.07.2021 | 15:28