Desplaçaments per part de la població infantil durant la COVID-19

Dissabte, 25 d'abril de 2020 a les 10:40

Ordre SND / 370/2020, de 25 d'abril, sobre les condicions en què s'han de desenvolupar els desplaçaments per part de la població infantil durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Estableix les condicions en què els nens i nenes, menors de 14 anys, podran realitzar desplaçaments fora del domicili durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues, a partir de demà, 26 d'abril, concretament a partir de les 12 d'aquesta propera nit.

S'habilita els nens i nenes, i un adult responsable, a circular per les vies o espais d'ús públic, d'acord amb el que preveu l'article 7.1, paràgrafs e), g) i h), del Reial Decret 463/2020, on especifica la possibilitat de desplaçament respecte a la circulació permesa per causes d'assistència i cura de persones menors, situació de necessitat i qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, sempre que es respectin els requisits que estableix aquesta ordre per evitar el contagi.

Aquesta circulació queda limitada a la realització d'un passeig diari, de màxim una hora de durada i a una distància no superior a un quilòmetre pel que fa al domicili del menor, entre les 9 del matí i les 9 del vespre.

No podran fer ús de l'habilitació que conté l'apartat anterior els nens i nenes que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de COVID-19.

Els desplaçaments a què es refereix aquest article s'entenen sense perjudici dels permesos per a les persones menors de 14 anys en l'article 7.2 de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, on especifica que es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d'ús públic per a la realització de les activitats referides en l'apartat anterior o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

La nova Ordre també apunta que el passeig diari haurà de realitzar com a màxim en grups formats per un adult responsable i fins a tres nens o nenes. Així mateix, indica que *durant el passeig diari s'ha de mantenir una distància interpersonal amb tercers de com a mínim dos metres. Així mateix, caldrà complir amb les mesures de prevenció i higiene indicades per les autoritats sanitàries.

Es podrà circular per qualsevol via o espai d'ús públic, inclosos els espais naturals i zones verdes autoritzades, sempre que es respecti el límit màxim d'un quilòmetre pel que fa al domicili del menor. No estarà permès l'accés a espais recreatius infantils a l'aire lliure, així com a instal·lacions esportives.

Darrerament, indicar que s'entén per adult responsable aquella persona major d'edat que convisqui al mateix domicili amb el nen o nena actualment, o es tracti d'un empleat de llar a càrrec del menor. Quan l'adult responsable sigui una persona diferent dels progenitors, tutors, curadors, acollidors o guardadors legals o de fet, ha de tenir una autorització prèvia d'aquests.

Darrera actualització: 27.04.2020 | 09:37