Programa d'accés al món laboral per a joves

Dimecres, 10 de febrer de 2016 a les 00:00

Educació Superior: Ocupabilitat i Empresa a la Catalunya Central.

Objectiu

L'objectiu del projecte, el qual s'emmarca dins el programa de Garantia Juvenil, és aconseguir la inserció laboral dels joves participants, alhora que millorar la seva ocupabilitat. Els participants han de ser joves amb estudis superiors cursats a qualsevol centre educatiu (CFGS o estudis universitaris) d'edats compreses entre els 21 i 29 anys, i que visquin a Osona o comarques limítrofes.

Requisits

A més, han de reunir els següents requisits prefixats pel Pla de Garantia Juvenil:  

  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.

  • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.

  • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

  • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

  • No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

  • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Ocupabilitat

  • Què entenem per millorar l'ocupabilitat? Durant el període de participació al projecte, els joves realitzaran un seguit d'accions i formacions de nivell universitari, tant individuals com grupals, que els facilitarà l'accés al món laboral.

  • Pel què fa a sessions individuals, es realitzarà assessorament individualitzat amb els participants en el qual es definirà el seu itinerari formatiu dins el projecte tenint en compte les seves necessitats i objectius professionals, així com assessorament en l'elaboració del currículum, carta de presentació, com realitzar satisfactòriament una entrevista de feina, coneixement de canals de recerca de feina, coneixement de les pròpies competències...

  • Pel què fa a sessions grupals, es realitzaran formacions en TIC i anglès, i altres formacions específiques a escollir entre: gestió empresarial, màrqueting digital o comerç internacional.

  • També es realitzaran 4 sessions en matèria de competències transversals en l'àmbit laboral, de metodologia dinàmica i participativa.

 

A més, també es podran realitzar pràctiques no laborals.

Més informació i per atendre les demandes d'informació del programa: orientacio.laboral.gj@uvic-ucc.cat

http://www.uvic.cat/programa-acces-mon-laboral

Darrera actualització: 05.03.2019 | 08:47