Junta de govern local

Els articles 21.3 i 22.4 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, estableix que la Junta de Govern Local ha d’existir en tots els municipis on la població sigui superior a 5.000 habitants. Les seves funcions són les que els delega el Ple Municipal i l’alcalde.

Competències:  Segons el que disposa l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de Règim Local, l'article 54 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i altres normes jurídiques, la Junta de Govern Local ostenta les competències  següents:

Competències de l'Alcalde delegades en la Junta de Govern Local:

1. Aprovació de la despesa sempre que la quantia no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris de la Corporació.

2. Sol·licitud de subvencions.

3. Personal: Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i plantilles aprovats pel ple.

4. Contractació: Autoritzar, Disposar i Reconèixer obligacions derivades de contractes menors, contractacions i concessions de tota mena quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, incloses les de caràcter plurianual, quan la seva durada no sigui superior a 4 anys, sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no superi el 10% dels recursos ordinaris.

5. Aprovació de projectes d'obres i serveis quan no excedeixi de les quanties previstes en l'apartat anterior.

6. Béns: L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i en tot cas, quan sigui inferior als tres milions d’euros així com l'alienació de patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents supòsits:

- La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.

- La de béns mobles, excepte els declarats de valor històric o artístic la venda dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

7. Llicències:

7.1. Llicències urbanístiques.

7.2. Facultats atribuïdes en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

7.3. Llicències d'ocupació del domini públic municipal: parades del mercat, etc.

7.4. Transmissions de qualsevol llicència de les previstes en els apartats anteriors.

En casos de reconeguda urgència o que la demora en la resolució pugui ocasionar un perjudici a l'interessat, es podran concedir aquestes llicències per Decret de l'Alcaldia havent de ratificar la llicència per acord de la Junta de Govern Local.

8. Convenis: L'aprovació de tots els Convenis de caràcter institucional o aquells dels quals se'n derivi obligacions o drets superiors fins al límit del 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

9. Urbanisme: Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.

Composició: 

Sergi Vilamala Bastarras (SUMEM-CP) alcalde i president.

Verónica Ruiz Leiva (SUMEM-CP) regidora amb veu i vot.

Gemma Sánchez López  (SUMEM-CP) regidora amb veu i vot.

Ramon Pardo Calabia (SUMEM-CP) regidor amb veu i vot.

Ester Garcia Jiménez (SUMEM-CP) regidora amb veu però sense vot.

Rosa Álvarez Pujol (SUMEM-CP) regidora amb veu però sense vot.

Gil Codina Alejandre (Junts per Catalunya) regidor amb veu però sense vot.

Glòria Traserra Roca (Junts per Catalunya) regidora amb veu però sense vot

Andreu Corominas Capdevila (Junts per Catalunya) regidor amb veu però sense vot.

Calendari: 

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local se celebren cada setmana, els dijous, a les 20.00 hores de la tarda.

Si el dia assenyalat és inhàbil, se celebrarà sessió ordinària, a ser possible, l'anterior dia hàbil, llevat que l'Alcaldia assenyali un altre per a la celebració de sessió ordinària mitjançant Decret.

Durant el mes d'agost no se celebra.

Darrera actualització: 09.03.2020 | 12:51
Darrera actualització: 09.03.2020 | 12:51