Junta de govern local

Els articles 21.3 i 22.4 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, estableix que la Junta de Govern Local ha d’existir en tots els municipis on la població sigui superior a 5.000 habitants. Les seves funcions són les que els delega el Ple Municipal i alcaldia.

Competències: Segons el que disposa l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de Règim Local, l'article 54 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i altres normes jurídiques, la Junta de Govern Local ostenta les competències  següents:

Competències d'alcaldia delegades en la Junta de Govern Local:

1. Aprovació de la despesa sempre que la quantia no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris de la corporació.

2. Sol·licitud de subvencions.

3. Personal: Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i plantilles aprovats pel ple.

4. Contractació: Autoritzar, disposar i reconèixer obligacions derivades de contractes menors, contractacions i concessions de tota mena quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, incloses les de caràcter plurianual, quan la seva durada no sigui superior a 4 anys, sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no superi el 10% dels recursos ordinaris.

5. Aprovació de projectes d'obres i serveis quan no excedeixi de les quanties previstes en l'apartat anterior.

6. Béns: L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i en tot cas, quan sigui inferior als tres milions d’euros així com l'alienació de patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents supòsits:

- La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.

- La de béns mobles, excepte els declarats de valor històric o artístic la venda dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

7. Llicències:

7.1. Llicències urbanístiques.

7.2. Facultats atribuïdes en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

7.3. Llicències d'ocupació del domini públic municipal: parades del mercat, etc.

7.4. Transmissions de qualsevol llicència de les previstes en els apartats anteriors.

En casos de reconeguda urgència o que la demora en la resolució pugui ocasionar un perjudici a l'interessat, es podran concedir aquestes llicències per Decret de l'Alcaldia havent de ratificar la llicència per acord de la Junta de Govern Local.

8. Convenis: L'aprovació de tots els Convenis de caràcter institucional o aquells dels quals se'n derivi obligacions o drets superiors fins al límit del 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

9. Urbanisme: Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.

Composició: 

Verònica Ruiz Leiva (Sumem per les Masies de Voltregà) Alcaldessa - presidenta.

Gemma Sánchez López  (Sumem per les Masies de Voltregà) regidora amb veu i vot.

Ramon Pardo Calabia (Sumem per les Masies de Voltregà) regidor amb veu i vot.

Gil Codina Alejandre (Fem les Masies de Voltregà) regidor amb veu i vot.

 Calendari: 

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local se celebren cada setmana, els dijous, a les 20.00 hores de la tarda.

Si el dia assenyalat és inhàbil, se celebrarà sessió ordinària, a ser possible, l'anterior dia hàbil, llevat que l'Alcaldia assenyali un altre per a la celebració de sessió ordinària mitjançant Decret.

Durant el mes d'agost no se celebra.

Darrera actualització: 07.03.2024 | 13:34
Darrera actualització: 07.03.2024 | 13:34