Notícies del Ple de 12 de gener de 2023

En el Ple Ordinari celebrat el passat dia 12 de gener es van aprovar per unanimitat dels 9 membres presents dels 11 que componen el Ple de la Corporació:

01.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior
02.- Aprovació amb caràcter previ del Projecte d'Actuació específica en sòl no urbanitzable per a la reforma del mas Gibraltar o adequació del camí de les aigües de les Masies de Voltregà
04.- Aprovació inicial de l'actualització del Reglament del Servei de l'Arxiu Municipal de les Masies de Voltregà
05.- Aprovació de l'increment de les retribucions del personal de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà per aplicació de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat.
06.- Adhesió a l'Agenda Digital promoguda per Localret

Es va aprovar amb 8 vots a favor dels 5 regidors presents del grup municipal SUMEM-CP i dels 3 regidors del Grup municipal JXCAT-JUNTS i una abstenció del regidor del Grup Municipal CUP-AMUNT

03.- Agrupació inicial de l'Ordenança Reguladora dels procediments Municipals en l'edificació i ús del sòl o subsòl (ORPIME)

Es va donar compte de:

07.- Donar compte dels decrets de l'Alcaldia
08.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

En l'apartat precs i preguntes el regidor del Grup municipal CUP-AMUNT va preguntar per les subvencions sol·licitades al Fons "Next Generation"

L'alcaldessa va respondre que les subvencions sol·licitades per les Masies de Voltregà a Través de la Diputació de Barcelona estaven totes aprovades

Darrera actualització: 08.02.2023 | 09:53