Noticies del Ple de 13 de gener de 2022

En el Ple Ordinari del passat dia 13 de gener de 2022, es van aprovar els següents acords:

Per Unanimitat es van aprovar els següents acords:
01.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior corresponent a la del 2 de desembre de 2021
04.-Aprovació constitució Comissió informativa de gestió, seguiment i millora de l'administració de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà. (Exp. 1670/2021)
06.-Aprovació del Conveni de Cooperació entre L'Ajuntament de les Masies de Voltregà i el Consell Comarcal d'Osona per a la implantació i execució del Pla d'Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil. (Exp. 1586/2021)
07.-Reconeixement de comptabilitat amb l'exercici d'activitats professionals en l'àmbit privat. (Exp. 1441/2021)
08.-Reconeixement de comptabilitat amb l'exercici d'activitats professionals en activitats professionals en l'àmbit privat. (Exp. 1820/2021)
09.-Aprovació Protocol intern per a la prevenció, la detecció i actuació davant de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà. (Exp. 27/2022)

Va quedar aprovada amb 9 vots a favor, corresponents als 6 regidors del Grup SUMEM-CP i els 3 regidors del Grup JXCAT-JUNTS, i 2 abstencions, corresponents a la regidora del Grup SOM-AM i al regidor del Grup CUP-AMUNT.
02.-Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal núm.4, IIVTNU

Va quedar aprovada amb 10 vots a favor, corresponents als 6 regidors del Grup SUMEM-CP, els 3 regidors del Grup JXCAT-JUNTS i JUNTS, i el de la regidora del Grup SOM-AM i 1 en contra corresponent al regidor del Grup CUP-AMUNT.
03.-Modificació conveni urbanístic. Cessió posició jurídica de la Farga Yourcoppersolutions S.A.U, a favor de Corporación Metalúrgica Worldwide SL. (Exp. 1808/2021)

Va quedar aprovada amb 9 vots a favor, corresponents als 6 regidors del Grup SUMEM-CP i els 3 regidors del Grup JXCAT-JUNTS i JUNTS, 1 abstenció de la regidora del Grup SOM-AM i 1 vot en contra corresponent al regidor del Grup CUP-AMUNT.
05.-Aprovació constitució Comissió de gestió i coordinació de govern de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà.(Exp. 1671/2021)

Per urgència es va aprovar amb 10 vots a favor dels 6 regidors del Grup SUMEM-CP i els 3 regidors del Grup JXCAT-JUNTS i JUNTS, el del corresponent al regidor del Grup CUP-AMUNT i 1 abstenció de la regidora del Grup SOM-AM incloure en l'ordre del dia
13.- Moció del Grup Municiap Sumoem-CP per refer i reforçar el consens sobre el model lingüístic i el sistema educatiu de Catalunya per millorar l'aprenentatge i l'ús de les llengües en un context plurilingüe.

Va quedar aprovada amb 10 vots a favor, corresponents als 6 regidors del Grup SUMEM-CP i els 3 regidors del Grup JXCAT-JUNTS i JUNTS, i 1 vot corresponent al regidor del Grup CUP-AMUNT i 1 vot en contra de la regidora del Grup SOM-AM
13.- Moció del Grup Municipal Sumem-CP per refer i reforçar el consens sobre el model lingüístic i el sistema educatiu de Catalunya per millorar l'aprenentatge i l'ús de les llengües en un context plurilingüe.

No van quedar aprovades les següents mocions:
10.-Moció del Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP-AMUNT) per demanar l'absolució de Roger Aguayo. (Exp. 23/2022)
11.-Moció del Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP-Amunt) per l'adhesió a la Plataforma per Recuperar l'Energia. (Exp. 25/2022)
12.-Moció Grup Municipal SOM Voltregà de suport al Manifest de Somescola de defensa del model
d'escola i a la llengua catalana. (Exp. 26/2022)

Es va donar compte de:

14.-Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia des de l'última sessió plenària ordinària.
15.-Donar compte dels Acords de la Junta de Govern Local des de l'última sessió plenària ordinària.
16.-Donar compte dels Decrets de contractació de personal des de l'última sessió plenària ordinària.

Darrera actualització: 08.02.2023 | 09:16