Notícies del Ple de 17 de febrer de 2022

En el Ple Ordinari del passat dia 17 de febrer de 2022, es van aprovar els següents acords:

Per Unanimitat es van aprovar els següents acords:
01.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior corresponent a la del 13 de gener de 2022
02.- Aprovació de la rectificació anual de l'inventari de béns a 31 de desembre de 2021.

Per urgència i per unanimitat va quedar aprovada per unanimitat:
09.- Acord d'aprovació de la urgència de l'Acord d'aprovació de la compatibilitat per al seu lloc de treball de la Sra. HCT.
Va quedar aprovada amb 10 vots a favor, corresponents als 6 regidors del Grup SUMEM-CP i els 3 regidors del Grup JXCAT-JUNTS i JUNTS, i 1 vot corresponent a la regidora del Grup SOM-AM
i 1 abstenció del regidor del grup CUP-AMUNT.

04.- Aprovació de l'increment de les retribucions del personal de l'Ajuntament per aplicació de la llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2022.

Va quedar aprovada amb 10 vots a favor, corresponents als 6 regidors del Grup SUMEM-CP, els 3 regidors del Grup JXCAT-JUNTS i JUNTS, i el vot corresponent al regidor del grup CUP-AMUNT i 1 abstenció de la regidora del grup SOM-AM.

05.-Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits de l'exercici 2021
07.-Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, ICIO.

Va quedar aprovada amb 9 vots a favor, corresponents als 6 regidors del Grup SUMEM-CP i els 3 regidors del Grup JXCAT-JUNTS i JUNTS, 1 abstenció de la regidora del Grup SOM-AM i 1 vot en contra corresponent al regidor del Grup CUP-AMUNT.
06.-Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal 24, taxa per la utilització de la deixalleria municipal.

Va quedar aprovada amb 9 vots a favor, corresponents als 6 regidors del Grup SUMEM-CP i els 3 regidors del Grup JXCAT-JUNTS, i 2 abstencions, corresponents a la regidora del Grup SOM-AM i al regidor del Grup CUP-AMUNT.
02.-Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal núm.4, IIVTNU

Va quedar aprovada amb 10 vots a favor, corresponents als 6 regidors del Grup SUMEM-CP, els 3 regidors del Grup JXCAT-JUNTS i JUNTS, i el de la regidora del Grup SOM-AM i 1 en contra corresponent al regidor del Grup CUP-AMUNT.
08.-Aprovació inicial del Projecte d'obres de rehabilitació de la "Casa de les Monges" de Vinyoles a les Masies de Voltregà
 

Darrera actualització: 08.02.2023 | 09:34