Notícies del Ple de 20 de juliol de 2023

En el Ple Ordinari celebrat el dia 20 de juliol de 2023 es van aprovar els següents acords:

Per unanimitat:

01. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple de 26 de juny de 2023)

02. Aprovació renovació del conveni amb Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que concreta els plans educatius d’entorn i el finançament de les actuacions relacionades

Amb 7 vots a favor dels cinc representants del grup municipal SUMEM-CP, el representat del grup municipal ARA-PL i la representant del grup municipal SOM-AM i 4 abstencions del Grup municipal JUNTS-CM.

03. Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per la prestació de serveis de caràcter social o cultural

07. Modificació de la relació de llocs de treball. Escola de pintura i ceràmica

Amb 6 vots a favor dels cinc representants del grup municipal SUMEM-CP, el representat del grup municipal ARA-PL i 5 vots en contra dels representants del grup municipal JUNTS-CM i la representant del Grup municipal SOM-AM

 04. Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 25 reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions esportives

Amb 7 vots a favor dels cinc representants del grup municipal SUMEM-CP, el representat del grup municipal ARA-PL i la representant del grup municipal SOM-AM i 4 vots en contra del Grup municipal JUNTS-CM.

05. Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 27 reguladora de la taxa per la prestació del servei de l’escola bressol

Amb 6 vots a favor dels cinc representants del grup municipal SUMEM-CP i el representat del grup municipal ARA-PL, 4 abstencions del representants del grup municipals JUNTS-CM i 1 vot en contra de la representant del grup municipal SOM-AM

06. Expedient 2023/2031 Aprovació de la Modificació Pressupostaria 02/2023

Es va donar compte dels següents decrets:               

08. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia des de l’ultima sessió plenària ordinària 20/04/2023)

09. Donar compte del acords de la Junta de Govern local des de l’última sessió plenària ordinària (20/04/2023)

10.- Mocions d’urgència

11. Precs i preguntes

Darrera actualització: 28.08.2023 | 15:04