Notícies del Ple de 26 de juny de 2023

En el Ple Extraordinari celebrat el dia 26 de juny de 2023 es van aprovar els següents acords:

Per unanimitat:

01.- Aprovació de l'acta de l'anterior sessió del Ple (Ple de constitució de 17 de juny de 2023).

05.- Creació i determinació de la composició de la Comissió Especial de Comptes. Expedient 2023/1755.

09.- Sorteig i designació membres meses de les Eleccions a les Corts Generals del 23 de juliol 2023.

Amb 7 vots a favor dels membres dels Grups Municipals de SUMEM-CP, ARA-PL i SOM-AM, i 4 vots en contra dels membres del Grup Municipal JUNTSCM.

02.- Determinació de la periodicitat de les sessions del Ple. Expedient 2023/1752.

06.- Creació i determinació de la composició de la Comissió de gestió i coordinació de govern. Expedient 2023/1759.

Amb 6 vots a favor dels membres dels Grups Municipals de SUMEM-CP, ARA-PL, 4 abstencions dels membres del Grup Municipal JUNTS-CM i 1 vot en contra de la membre del Grup Municipal SOM-AM.

03.- Creació de la Junta de Govern Local i delegació de competències. Expedient 2023/1753.

Amb 7 vots a favor dels membres dels Grups Municipals de SUMEM-CP, ARA-PL i SOM-AM, i 4 abstencions dels membres del Grup Municipal JUNTSCM.

04.- Nomenament dels representants de l’Ajuntament en organismes i entitats. Expedient 2023/1754

Amb 6 vots a favor dels membres dels Grups Municipals de SUMEM-CP i ARA-PL i 5 vots en contra dels membres del Grup Municipal JUNTS-CM i SOMAM.

07.- Règim de dedicació i retribucions dels membres de la Corporació. Expedient 2023/1756.

Amb 6 vots a favor dels membres dels Grups Municipals de SUMEM-CP, ARA-PL, 4 abstencions dels membres del Grup Municipal JUNTS-CM i 1 vot en contra de la membre del Grup Municipal SOM-AM.

08.- Règim d’indemnitzacions dels membres de la Corporació i assignació als grups municipals. Expedient 2023/1757.

Es va donar compte dels següents decrets:

10.- Donar compte del Decret d’alcaldia del cartipàs municipal i delegació de competències a regidories. Expedient 2023/1730

11.- Donar compte del Decret d’alcaldia del nomenament dels Tinents d’Alcaldessa. Expedient 2023/1731.

12.- Donar compte del Decret d’alcaldia del nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i la delegació de competències. Expedient 2023/1732.

13.- Donar compte de la Constitució dels Grups Municipals.

Darrera actualització: 28.08.2023 | 14:48