Notícies del Ple de 30 de novembre de 2022

En el Ple Extraordinari de 30 de novembre 2022 es van aprovar els següents acords:

Per Unanimitat es van aprovar els següents acords:
01.-Aprovació de l'acta de l'anterior sessió del Ple (Ple ordinari de 13 d'octubre de 2022)
02.-Aprovació inicial del Plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions situats en terrenys forestals, afectades per la Llei 5/2003, de mesures de prevenció d'incendis forestals. (Exp. 2022/12408).
05.-Aprovació de la plantilla orgànica de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà. (Exp. 2022/1383).
06.-Aprovació de la Relació de Llocs de Treball i el règim retributiu del personal de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà per l'any 2023. (Exp. 2022/13850).
07.-Aprovació de l'increment de les retribucions del personal de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà per aplicació RDL 18/2022. (Exp. 2022/13571).
Va quedar aprovada amb 9 vots a favor, corresponents als 6 regidors del Grup SUMEM-CP, els 3 regidors del Grup JXCAT-JUNTS i dues abstencions, corresponents una a la regidora del Grup SOM-VOLTREGA i l'altre, al regidor del Grup CUP-AMUNT."

03.-Aprovació inicial de la modificació de crèdits pressupostaris núm. 05/2022.(Exp. 2022/13797).
Va quedar aprovada amb 9 vots a favor, corresponents als 6 regidors del Grup SUMEM-CP, els 3 regidors del Grup JXCAT-JUNTS i 2 vots en contra, corresponents un a la regidora del Grup SOM-VOLTREGA i l'altre, al regidor del Grup CUP-AMUNT."

04.-Aprovació inicial del Pressupost per l'exercici 2023.(Exp. 2022/16314).
Va quedar aprovada amb 9 vots a favor, corresponents als 6 regidors del Grup SUMEM-CP, els 3 regidors del Grup JXCAT-JUNTS; 1 vot en contra del regidor del Grup CUP-AMUNT i una abstenció, corresponent a la regidora del Grup SOM-VOLTREGÀ.

08.-Aprovació del Pla Local de Joventut 2022-2025. (Exp. 2022/13839).

Es va donar compte de :
09.-Donar compte al Ple de la modificació de crèdits pressupostaris núm. 04/2022. (Exp. 2022/13796).
10.-Donar compte al Ple de l'Informe 13/2022 de la Sindicatura de Comptes relatiu al Compte General de l'exercici 2020. (Exp. 2022/13784)

Darrera actualització: 08.02.2023 | 10:24