Notícies del Ple de 7 d'abril de 2022

En el Ple Ordinari del passat dia 7 d'abril de 2022, es van aprovar els següents acords:

Per Unanimitat es van aprovar els següents acords:
01.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior corresponent a la del 17 de febrer de 2022
05.-Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 16 per la prestació de serveis de caràcter social o cultural. (Exp. 2022/10686)
07.-Aprovació de l'increment de les retribucions dels membres de la Corporació que exerceixen el càrrec amb dedicació parcial a l'Ajuntament de les Masies de Voltregà per aplicació de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2022 (Exp. 2022/10717).
08.-Donar compte del decret d'aprovació de liquidació del Pressupost exercí 2021

Va quedar aprovada amb 10 vots a favor, corresponents als 6 regidors del Grup SUMEM-CP, els 3 regidors del Grup JXCAT-JUNTS i JUNTS, i el vot corresponent al regidor del grup CUP-AMUNT i 1 abstenció de la regidora del grup SOM-AM.

04.-Aprovació de la Modificació Pressupostària 01/2022 (Exp. 2022/10688)

Va quedar aprovada amb 9 vots a favor, corresponents als 6 regidors del Grup SUMEM-CP i els 3 regidors del Grup JXCAT-JUNTS, i 2 en contra, corresponents a la regidora del Grup SOM-AM i al regidor del Grup CUP-AMUNT.
02.-Aprovació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). (Exp. 2022/10712)

Va quedar aprovada amb 9 vots a favor, corresponents als 6 regidors del Grup SUMEM-CP i els 3 regidors del Grup JXCAT-JUNTS, i 2 abstencions, corresponents a la regidora del Grup SOM-AM i al regidor del Grup CUP-AMUNT
03.-Aprovació definitiva Projecte adequació d'edifici de la "Casa de les Monges" (Exp.2022/10095)
06.-Aprovació expedient de licitació i convocatòria de licitació de la contractació de les obres d'adequació de l'edifici de la "Casa de les Monges" de Vinyoles (Exp. 2022/10204)

Es va donar compte de:
09.-Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia des de l'última sessió plenària ordinària.
10.-Donar compte dels Acords de la Junta de Govern Local des de l'última sessió plenària ordinària.
11.-Donar compte dels Decrets de contractació de personal des de l'última sessió plenària ordinària.

Darrera actualització: 08.02.2023 | 09:42