Notícies del Ple de 7 de juliol de 2022

En el Ple Ordinari del passat 7 de juliol de 2022, es van aprovar els següents acords:

Per Unanimitat dels 10 membres presents dels 11 que componen el Ple de la Corporació es van aprovar els següents acords:
01.- Aprovació de l'acta de l'anterior sessió del Ple (Ple extraordinari de 12 maig de 2022).
02.- Aprovació Festes Locals 2023 (Exp. 2022/11508)
04.- Aprovació inicial del Pla/Programa de Verificació de les Activitats Comunicades. (Exp.
2022/11939)
05.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit pressupostari 02/2022. (Exp. 2022/12107)
06.- Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm.27 reguladora de la taxa per la
prestació del servei d'Escola Bressol. (Exp. 2022/11926)

Es va aprovar per 9 vots a favor, corresponents als 6 regidors del Grup SUMEM-CP, els 3 regidors del Grup JXCAT-JUNTS i una abstenció del regidor del Grup CUP-AMUNT.
03.- Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 01 del POUM- Sector Torroella 2022.
(Exp.2022/10467).

Per unanimitat dels 11 membres de la Corporació es va aprovar:
07.- Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per la
prestació de serveis de caràcter social o cultural. (Exp. 2022/11927)
08.- Aprovació Conveni Xarxa RESCAT. (Exp 2022/11625).
09.- Aprovació nomenament de secretària del Registre Civil. (Exp. 2022/12041).
10.- Aprovació reconeixement compatibilitat administrativa. (Exp. 2022/12058).

Es van aprovar per unanimitat les següents mocions:
11.- Moció conjunta de tots els grups municipals del consistori a iniciativa de l'Associació Catalana en
Pro de la Justícia, de suport als jutges de pau. (Exp. 2022/12123)

Es va donar compte de:
12.- Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia des de l'última sessió plenària ordinària
13.- Donar compte dels Acords de la Junta de Govern Local des de l'última sessió plenària ordinària.
14.- Donar compte dels Decrets de contractació de personal des de l'última sessió plenària ordinària.

Darrera actualització: 08.02.2023 | 10:02