Abastiment d'Aigua Potable

Servei que s'encarrega de gestionar el servei d'aigua potable al municipi.

Línies de servei:

- Captació
- Potabilització
- Transport (infraestructures, vàlvules, estacions de bombament, etc.)
- Distribució i consum (anàlisi de l'aigua, alta, modificació i baixa del servei, instal·lació i lectura de comptadors)
- Reciclatge
- Retorn al medi natural

Persones destinatàries:

Tots els habitants del municipi


Equip tècnic:

  • Serveis Tècnics Municipals
  • Brigada Municipal
  • Sorea, SA

Àrea responsable:

Àrea de Medi Ambient


Unitats implicades:

Serveis Tècnics

Oficina d'Atenció al Ciutadà