Participació ciutadana

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes municipals, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte d'Ordenança general de subvencions del municipi i l'Ordenança reguladora de l’ús de l’àrea d’autocaravanes de les Masies de Voltregà, es portarà a terme una consulta pública a través del Portal de Transparència municipal a fi de recollir l'opinió de les persones i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb l'aprovació de la norma.
b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives (reguladores i no reguladores).

La ciutadania, organitzacions i associacions que ho considerin oportú poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes detallats en el requadre que figura més avall en el termini de 10/15 dies a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a través del formulari que s'adjunta.

Darrera actualització: 07.04.2020 | 10:54